TYTUŁY I CERTYFIKATY DLA 167 WSPANIAŁYCH

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to 167 honorowych tytułów i certyfikatów – indywidualnych oraz zbiorowych.

Kapituła powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego przyznała je w 18 następujących kategoriach: Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Kreator Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Lider w Edukacji, Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Promotor Rozwoju Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjna Firma, Organizacja Innowacyjna, Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Mistrz Pedagogii, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Homo Creator oraz statuetka Skrzydła Wyobraźni.

W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania.

Talent Uczniowski to tytuł, którym honorowani są entuzjaści uczenia się, odkrywcy wiedzy i umiejętności, młodzi ludzie znajdujący radość w tym, że mogą rozwijać swój potencjał, a także dzielić się z innymi efektami swoich osiągnięć. W tej kategorii nagrodzono uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących, a także ucznia szkoły podstawowej i uczennicę ogólnokształcącej szkoły muzycznej.

Tytuł Nauczyciel Innowator przysługuje pedagogom i dydaktykom, dla których największym przekleństwem edukacji jest zastój, największym błogosławieństwem zaś – zmiana. Niekoniecznie rewolucyjna, także prowadząca ewolucyjnie do przekształcenia skostniałego systemu nauczania w otwarty, konstruktywistyczny system uczenia się. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Mój Mistrz jest nauczycielem o niebagatelnym dorobku i niepodważalnym autorytecie. Empatyczny i godny zaufania, znajduje najwyższą satysfakcję w pracy na rzecz innych i pobudza ich własnym przykładem do samodoskonalenia się. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Nominowali ich sami uczniowie.

Kreatorem Innowacji może być indywidualność – nauczyciel, dyrektor placówki oświatowej, naukowiec, student, a także zbiorowość współdziałająca w strukturze instytucji edukacyjnej. Ważne jest tutaj nastawienie na modyfikację zastanego systemu, będące zarazem imperatywem do społecznego działania. W tej kategorii nagrodzono dyrektorów przedszkoli, nauczycieli gimnazjów i liceów, wykładowców uniwersyteckich, a także studenta politechniki.

Kreator Kompetencji Zawodowych to osoba lub instytucja, która ze szczególną troską - ale również ze stałą gotowością do wprowadzania zmian skorelowanych z przekształceniami rynku pracy – przygotowuje uczących się do uzyskania profesjonalnych kompetencji. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych i centrów kształcenia praktycznego, pedagoga z poradni dla młodzieży oraz stowarzyszenie społeczne.

Kreator Kompetencji Społecznych nade wszystko zabiega o to, aby wyposażyć jednostkę w instrumenty ułatwiające odnalezienie się w grupie i uplasowanie się na satysfakcjonującej pozycji w jej strukturze. Może być nim szkoła, pozaszkolna placówka oświatowa, organizacja społeczna, osoba indywidualna. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli, przedstawicieli mediów, społeczników, stowarzyszenie, poradnię dla młodzieży oraz gimnazja.

Lider w Edukacji to osobowość przodująca w środowisku edukacyjnym, z wszechstronnym dla niego pożytkiem. Stanowiąc wzór dla innych, oddziałuje na nich przykładem, a także bezpośrednim i pośrednim przekazem metodycznym i metodologicznym. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli i dyrektorów szkół oraz wykładowcę wyższej uczelni artystycznej.

Złotym Certyfikatem Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej honorowani mogą być wyłącznie przedstawiciele ściśle określonego, ekskluzywnego grona edukacyjnej  kadry kierowniczej. Tytuł ten poświadcza kreatywność w zarządzaniu placówka oświatową, ale także innowacyjność w podejściu do edukacji zawodowej jako takiej. W tej kategorii nagrodzono dyrektorów szkół o zróżnicowanych profilach.

Promotor Rozwoju Edukacji to tytuł dla planujących perspektywicznie i działających prospektywnie, odważnie i twórczo nakierowanych na przyszłość. Istotnym elementem, obok własnych osiągnięć, jest tutaj umiejętność mobilizowania całego środowiska czy szerszej społeczności, nawet w skali regionalnej lub ogólnokrajowej. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli szkół zawodowych oraz fundację rozwoju gminy i związek przedsiębiorców.

Partner Przyjazny Edukacji wszechstronnie wspiera ją w obszarze swojego pozaedukacyjnego działania. Oznacza to, że nie zamyka się w ramach wąskiego praktycyzmu, lecz dostrzega szerszy kontekst i głębsze źródła wszelkich zjawisk społecznych, mających edukacyjne konotacje. W tej kategorii nagrodzono firmy oraz indywidualnie przedstawicielkę firmy, oficera policji, honorowego konsula, prezesa sądu, dyrektora muzeum i redaktora naczelnego gazety.

Innowacyjna Firma przełamuje bariery, wykracza poza schematy, wprowadza i wykorzystuje nowe technologie lub metody organizacji pracy i zasady działania. W związku z tym otwiera przed edukacją nowe perspektywy i mobilizuje ją do twórczego towarzyszenia temu modernizacyjnemu procesowi. W tej kategorii nagrodzono firmy produkcyjne, muzeum, instytucję kultury, urząd, fundację, instytut oraz agencję analiz.

Organizacja Innowacyjna jest przez kapitułę Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji ujmowana jako cecha wyróżniająca wybrane placówki oświatowe. Najważniejsza jest tu otwartość systemu działania, gotowość do rozwiązywania problemów pedagogicznych w niekonwencjonalny sposób oraz przełamywania barier, na przykład środowiskowych czy zdrowotnych. W tej kategorii nagrodzono przedszkola, szkoły podstawowe i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przoduje w zakresie tzw. edukacji przedzawodowej, która – odpowiednio prowadzona i szeroko dostępna - jest trudnym do przecenienia drogowskazem dla poszukujących ścieżki kariery. Niezwykle istotny element stanowi tutaj diagnozowanie możliwości i uzdolnień w taki sposób, aby uczący się sam je w sobie odkrywał. W tej kategorii nagrodzono szkołę podstawową, gimnazja i liceum.

Mistrz Pedagogii to w swojej dyscyplinie autorytet najwyższej miary. Poprzez grono uczniów i wychowanków tworzy mentalną strukturę społeczną - szkołą myślenia, sukcesywnie rozszerzającą swój zasięg i wchodzącą w harmonijne bądź dysharmonijne interakcje z analogicznymi strukturami, by dialektycznie współtworzyć w ten sposób uniwersalny dyskurs pedagogiczny. W tej kategorii nagrodzono wykładowców wyższych uczelni i dyrektora zespołu szkół.

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych jest orędownikiem edukacyjnych nowości. Nie znaczy to, że podchodzi do nich bezkrytycznie, przeciwnie - poddaje je różnorakim testom. Dlatego akceptacja z jego strony jest dla tych nowości najlepszym certyfikatem, a dla całego środowiska jednoznacznym sygnałem, że warto je spożytkować we własnych działaniach edukacyjnych. W tej kategorii nagrodzono wykładowców wyższych uczelni oraz jeden z wydziałów, sędziego w stanie spoczynku, prezesa stowarzyszenia profilaktyczno-wychowawczego i szkołę podstawową.

Afirmator Ruchu Innowacyjnego nie tylko podziwia go, ale i efektywnie wspiera, niekoniecznie z pobudek praktycznych, ze względu na własne związki edukacją. Chodzi tu raczej o afirmację samej idei nowatorstwa edukacyjnego, uznawanej za godną najwyższego szacunku i priorytetowego traktowania. W tej kategorii nagrodzono reprezentujące różne branże firmy, stowarzyszenie i związek, zespół szkół, wyższą uczelnię i dziennikarzy.

Homo Creator jest tytułem przyznawanym ludziom twórczym w różnych dziedzinach: od nauki i techniki, poprzez biznes i media, po muzykę i teatr. Ponadto zaś – twórczym w długofalowym efektywnym współdziałaniu z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które świętuje w tym roku swoje dwudziestolecie. Tytuł ten zatem honoruje również kreatywność we wspólnocie, gdzie bywa o nią nawet trudniej niż w indywidualnym procesie twórczym.

Skrzydła Wyobraźni to statuetka, którą honorowani są wizjonerzy. Za odwagę w patrzeniu w przyszłość oraz rozmach w aktualnym działaniu, a także przekraczający ramy środowiskowe autorytet i osobistą charyzmę, a w przypadku podmiotów zbiorowych - markę i renomę. W tej kategorii nagrodzono naukowców, lektora, wyższą uczelnię i firmę.

 

Tytuły i certyfikaty przyznawane w roku szkolnym 2016/2017
Tytuł
Kategorie
Talent Uczniowski
indywidualna
Mój Mistrz
indywidualna
Nauczyciel Innowator
indywidualna
Lider w Edukacji
indywidualna, grupowa
Kreator Innowacji
indywidualna, grupowa
Organizacja Innowacyjna
grupowa
Kreator Kompetencji Zawodowych
indywidualna, grupowa
Kreator Kompetencji Społecznych
indywidualna, grupowa
Partner Przyjazny Edukacji
indywidualna, grupowa
Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego
indywidualna
Mistrz Pedagogii
indywidualna
Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych
indywidualna, grupowa
Promotor Rozwoju Edukacji
indywidualna, grupowa
Twórczy Dyrektor Szkoły Zawodowej
indywidualna
Afirmator Ruchu Innowacyjnego
indywidualna, grupowa
Innowacyjna Firma
grupowa
Homo Creator
indywidualna
Statuetka
Tytuł
Kategorie
Skrzydła Wyobraźni
indywidualna, grupowa

 

Lista przyznanych certyfikatów w roku szkolnym 2016/2017:

TALENT UCZNIOWSKI

1. Tymon Kozanecki, Społeczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

2. Jacek Lichwała, Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

3. Stanisław Polit, Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi

4. Krzysztof Marek Haładyn, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi

5. Karol Sobański, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

6. Michał Gaszewski, Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi

7. Julia Gruszczyńska, Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi

8. Piotr Juszczyk, Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi

9. Julia Lasiota, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej w Łodzi

10. Aleksandra Kaliszka, XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

11. Zofia Janiak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Łodzi

12. Damian Płucienniczak, I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu

NAUCZYCIEL INNOWATOR

1. Iwona Wojtacka, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi

2. Dr Katarzyna Rękawiecka, Publiczne Gimnazjum nr 17 w Łodzi

3. Anna Janik, Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi

4. Agnieszka Kapturowska, Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi

5. Agnieszka Kruszyńska, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi

6. Agnieszka Duda, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi

7. Jacek Malinowski, XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

8. Elżbieta Jurek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi

9. Beata Rubinkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi

10. Aleksandra Kędra, I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku

 

MÓJ MISTRZ

1. Bożena Tomasik, Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi

2. Radosław Wasiak, Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi

3. Kamila Krzysiak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi

4. Michał Ziemniak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi

5. Agnieszka Matusiak, Technikum nr 19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

6. Alicja Leżańska-Ohryzko, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi

7. Urszula Orlik-Szcześniak, Szkoła Podstawowa w Koźlu

8. Agata Pietrzak, Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi

9. Ewa Błasiak, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

10. Stanisław Iglikowski, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

 

KREATOR INNOWACJI

1. Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi

2. Dr Agnieszka Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

3. Dr hab. Przemysław Grzybowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

4. Piotr Marcińczyk, Politechnika Łódzka

5. Anna Jędrych, Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi

6. Hanna Gosa, Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi

7. Grażyna Małachowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi

8. Agnieszka Kucharska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi

9. Alicja Petrykiewicz, VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

10. Izabela Stasiak, VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

1. Magdalena Drab, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

2. Ewa Baczewska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

3. Piotr Ogiejko, Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

4. Iwona Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

5. Marek Machnik, wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

6. Irena Maszke, dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi

7. Piotr Stasiak, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

8. Ryszard Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

9. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi

 

KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

1.Błażej Bednarski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

2. Agnieszka Sylwia Pisula, Specjalna Szkoła Podstawowa nr 128 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi

3. Hanna Majkowska-Pilarz, Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi

4. Agata Kupracz, „Gazeta Wyborcza”

5. Elżbieta Grzeszczuk-Chętko, Telewizja TOYA

6. Zofia Grudzińska, Ruch Społeczny „Obywatele dla Edukacji”

7. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

9. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

10. Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi

 

LIDER W EDUKACJI

1. Paweł Serafiński, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

2. Aneta Cieślak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi

3. Wioletta Szwebs, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi

4. Ilona Bulska, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi

5. Paweł Kowalczyk, Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi

6. Joanna Krzemińska, Szkoły MIKRON w Łodzi

7. Marek Filipczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

8. Halina Włodarczyk, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

9. Maria Jolanta Chojnacka, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi

10. Beata Zawlik-Piasny, Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

11.Dariusz Chętkowski, XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

12.Lidia Aparta, Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi

 

ZŁOTY CERTYFIKAT TWÓRCZEGO DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ

1. Joanna Kośka, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

2. Andrzej Żelasko, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

3. Henryka Michalska, dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

4. Józef Kolat, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

5. Małgorzata Gosławska, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

 

PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI

1. Ewa Zdziemborska-Jatczak, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

2. Izabela Rosiak, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

3. Ryszard Mirys, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

4. Krzysztof Muszyński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

5. Artur Jabłoński, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi

6. Izabela Łyszkiewicz, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi

7. Anna Sierba, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

8. Małgorzata Krukowska, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

9. Dorota Andrzejewska, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

10. Iwona Kowalczyk, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

11. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

12. Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN

 

PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI

1. JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

2. ALEX Paweł Leńczuk

3. Joanna Żarnoch-Chudzińska, redaktor naczelna „Gazety Wyborczej” w Łodzi

4. Barbara Kurowska, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi

5. Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

6. Tadeusz Kaczor, Honorowy Konsul Generalny Węgier

7. Podinspektor Piotr Bocheński, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

8. Karolina Stogidis, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

 

INNOWACYJNA FIRMA

1. Zakłady Mięsne PAMSO S. A. w Pabianicach

2. Festo Sp. z o.o.

3. Muzeum Miasta Łodzi

4. Microsoft Sp. z o.o. Polska

5. Procter & Gamble Polska Sp. z o.o.

6. EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi

7. MECHATRONIK Artur Grochowski

8. Urząd Statystyczny w Łodzi

9. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

10. Instytut Nowych Technologii

11. Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat

12. ELPRO

13.Agraf Sp. z o.o.

 

ORGANIZACJA INNOWACYJNA

1. Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi

2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi

3. Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi

4. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi

5. Szkoła Podstawowa nr 174 im Jana Machulskiego w Łodzi

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr. Henryka Jordana „Jordanówka” w Łodzi

8. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi

9. Szkoła Podstawowa nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi

 

LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

1.Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

2. Publiczne Gimnazjum nr 6 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łodzi

3. Publiczne Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

4. XVIII Liceum  Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi

5. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi

6. Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi

 

MISTRZ PEDAGOGII

1. Prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2. Prof. UŁ dr hab. Alina Wróbel, Uniwersytet Łódzki

3. Dr Katarzyna Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

4. Prof. UŁ dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

5. Magdalena Datta, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

 

AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

1. Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka

2. Prof. zw. dr hab. Ireneusz Zbiciński, prorektor Politechniki Łódzkiej

3. Dr inż. Aleksander Pyć, Doktor Honoris Causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego

4. Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, Politechnika Łódzka

5. Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku

6. Dr Zuzanna Jeziorska, prezes Stowarzyszenia Profilaktyczno-Wychowawczego FENIX

7. Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi

8. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

 

AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO

1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

2. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Łodzi

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

4. Międzynarodowe Targi Łódzkie

5. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

6. Telewizja TOYA Sp. z o.o.

7. Związek Rzemiosła Polskiego

8. Learnetic S.A.

9. Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Łodzi

10. Halina Drachal, „Głos Nauczycielski”

11.Witold Salański, „Głos Nauczycielski”

 

HOMO CREATOR

1. Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dhc

2. Prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak

3. Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

4. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

5. Prof. dr hab. Stanisław Dylak

6. Dr inż. Witold Morawski

7. Marcel Szytenchelm

8. Andrzej Moszura

9. Małgorzata Pomianowska

10. Krzysztof Cwynar

11. Paweł Patora

12. Prof. dr hab. Stanisław Popek

13. Bartosz Rzętkiewicz

14. Artur Grochowski

 

SKRZYDŁA WYOBRAŹNI

1. Prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

2. Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku

3. Tomasz Knapik, polski lektor filmowy, radiowy i telewizyjny

4. Politechnika Łódzka

5. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi