XXXIII PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

– TYTUŁY I CERTYFIKATY

Kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przyznaje w tym roku honorowe tytuły i certyfikaty następujących kategoriach: Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Organizacja Innowacyjna, Organizator Procesów Innowacyjnych, Kreator Innowacji, Złoty Certyfikat „Kreator Innowacji”, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Lider w Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjny Pracodawca, Multiinnowator, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Promotor Rozwoju Edukacji, Mistrz Pedagogii, Złoty Certyfikat „Mistrz Pedagogii”, Homo Creator, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Skrzydła Wyobraźni.

W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania.

Talent Uczniowski to tytuł, którym honorowani są entuzjaści uczenia się, odkrywcy wiedzy i umiejętności, młodzi ludzie znajdujący radość w tym, że mogą rozwijać swój potencjał, a także dzielić się z innymi efektami swoich osiągnięć.

Nauczyciel Innowator to tytuł przysługujący pedagogom i dydaktykom, dla których największym przekleństwem edukacji jest zastój, największym błogosławieństwem zaś – zmiana. Niekoniecznie rewolucyjna, także prowadząca ewolucyjnie do przekształcenia skostniałego systemu nauczania w otwarty, konstruktywistyczny system uczenia się.

Mój Mistrz jest nauczycielem o niebagatelnym dorobku i niepodważalnym autorytecie. Empatyczny i godny zaufania, znajduje najwyższą satysfakcję w pracy na rzecz innych i pobudza ich własnym przykładem do samodoskonalenia się.

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego przoduje w zakresie edukacji przedzawodowej, traktowanej jako drogowskaz dla poszukujących ścieżki kariery. Niezwykle istotny element jego działalności stanowi ponadto diagnozowanie możliwości i uzdolnień w taki sposób, aby uczący się sam je w sobie odkrywał, a także wszechstronne informowanie go o aktualnej i perspektywicznej strukturze rynku pracy.

Organizacja Innowacyjna to tytuł przyznawany przez kapitułę Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji wybranym placówkom oświatowym. Najważniejsza jest tu otwartość systemu działania, gotowość do rozwiązywania problemów pedagogicznych w niekonwencjonalny sposób oraz przełamywania barier, na przykład środowiskowych czy zdrowotnych.

Organizator Procesów Innowacyjnych stawia sobie za nadrzędny cel tworzenie warunków do myślenia proinnowacyjnego, kreowania innowacji, wprowadzania ich w życie i sukcesywnego weryfikowania niesionych przez nie efektów. Istotna jest tutaj dbałość o funkcjonowanie odpowiednich struktur i instrumentów, a także umiejętność tworzenia i podtrzymywania sprzyjającej innowacjom atmosfery.

Kreatorem Innowacji może być indywidualność – nauczyciel, dyrektor placówki oświatowej, naukowiec, student, a także zbiorowość współdziałająca w strukturze instytucji edukacyjnej. Ważne jest tutaj nastawienie na modyfikację zastanego systemu, będące zarazem imperatywem do społecznego działania.

Złoty Certyfikat „Kreator Innowacji” kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji przyznaje osobom i instytucjom uhonorowanym już wcześniej tytułem Kreatora Innowacji i trwale spełniającym jego kryteria.

Kreator Kompetencji Zawodowych to osoba lub instytucja, która ze szczególną troską - ale również ze stałą gotowością do wprowadzania zmian skorelowanych z przekształceniami rynku pracy – przygotowuje uczących się do uzyskania profesjonalnych kompetencji.

Kreator Kompetencji Społecznych nade wszystko zabiega o to, aby wyposażyć jednostkę w instrumenty ułatwiające odnalezienie się w grupie i uplasowanie się na satysfakcjonującej pozycji w jej strukturze. Może być nim szkoła, pozaszkolna placówka oświatowa, organizacja społeczna, osoba indywidualna.

Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej premiuje dążenie do budowania szkoły proinnowacyjnej – przyjaznej, otwartej, twórczej, realizującej założenia edukacji konstruktywistycznej. Istotne jest tu także nakierowanie procesów zarządczych na tworzenie warunków do dialogowania w relacji nauczyciel – uczący się i wytwarzania wiedzy przez uczących się.

Złotym Certyfikatem Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej honorowani mogą być wyłącznie przedstawiciele ściśle określonego, ekskluzywnego grona edukacyjnej kadry kierowniczej. Tytuł ten poświadcza kreatywność w zarządzaniu placówką oświatową, ale także innowacyjność w podejściu do edukacji zawodowej jako takiej.

Lider w Edukacji to osobowość przodująca w środowisku edukacyjnym, z wszechstronnym dla niego pożytkiem. Stanowiąc dla innych wzór do naśladowania, oddziałuje na nich przykładem, a także bezpośrednim i pośrednim przekazem metodycznym i metodologicznym.

Partner Przyjazny Edukacji wszechstronnie wspiera ją w obszarze swojego pozaedukacyjnego działania. Oznacza to, że nie zamyka się w ramach wąskiego praktycyzmu, lecz dostrzega szerszy kontekst i głębsze źródła wszelkich zjawisk społecznych, mających edukacyjne konotacje.

Innowacyjny Pracodawca przełamuje bariery, wykracza poza schematy, wprowadza i wykorzystuje nowe technologie lub metody organizacji pracy i zasady działania. W związku z tym otwiera przed edukacją nowe perspektywy i mobilizuje ją do twórczego towarzyszenia temu modernizacyjnemu procesowi.

Multiinnowator kreuje i promuje procesy innowacyjne wielopłaszczyznowo i wielowymiarowo. W każdym zakresie swojego działania wyróżnia się niekonwencjonalnym myśleniem i prekursorskim nastawieniem. Dąży generalnie do reorganizacji i modernizacji zastanych struktur, w sposób korzystny dla ich funkcjonalności i efektywności.

Afirmator Ruchu Innowacyjnego nie tylko podziwia go, ale i efektywnie wspiera, niekoniecznie z pobudek praktycznych, ze względu na własne związki edukacją. Chodzi tu raczej o afirmację samej idei nowatorstwa edukacyjnego, uznawanej za godną najwyższego szacunku i priorytetowego traktowania.

Promotor Rozwoju Edukacji to tytuł dla planujących perspektywicznie i działających prospektywnie, odważnie i twórczo nakierowanych na przyszłość. Istotnym elementem, obok własnych osiągnięć, jest tutaj umiejętność mobilizowania całego środowiska czy szerszej społeczności, nawet w skali regionalnej lub ogólnokrajowej.

Mistrz Pedagogii to w swojej dyscyplinie autorytet najwyższej miary. Poprzez grono uczniów i wychowanków tworzy mentalną strukturę społeczną - szkołą myślenia, sukcesywnie rozszerzającą swój zasięg i wchodzącą w harmonijne bądź dysharmonijne interakcje z analogicznymi strukturami, by dialektycznie współtworzyć w ten sposób uniwersalny dyskurs pedagogiczny.

Złoty Certyfikat „Mistrz Pedagogii” kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji przyznaje osobowościom uhonorowanym już wcześniej tytułem Mistrza Pedagogii, aby szczególne podkreślić wagę i trwałość ich dorobku.

Homo Creator jest tytułem przyznawanym ludziom twórczym w różnych dziedzinach: od nauki i techniki, poprzez biznes i media, po muzykę i teatr. Ponadto zaś – twórczym w długofalowym efektywnym współdziałaniu z placówkami edukacyjnymi. Tytuł ten zatem honoruje również kreatywność we wspólnocie, gdzie bywa o nią nawet trudniej niż w indywidualnym procesie twórczym.

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych jest orędownikiem edukacyjnych nowości. Nie znaczy to, że podchodzi do nich bezkrytycznie, przeciwnie - poddaje je różnorakim testom. Dlatego akceptacja z jego strony jest dla tych nowości najlepszym certyfikatem, a dla całego środowiska jednoznacznym sygnałem, że warto je spożytkować we własnych działaniach edukacyjnych.

Skrzydła Wyobraźni to statuetka, którą honorowani są wizjonerzy. Za odwagę w patrzeniu w przyszłość oraz rozmach w aktualnym działaniu, a także przekraczający ramy środowiskowe autorytet i osobistą charyzmę, a w przypadku podmiotów zbiorowych - markę i renomę.

opr. Tomasz Misiak

 

Tytuły i certyfikaty przyznawane w roku szkolnym 2018/2019

Tytuł

Kategorie

Talent Uczniowski

indywidualna

Mój Mistrz

indywidualna

Nauczyciel Innowator

indywidualna

Lider w Edukacji

indywidualna, grupowa

Kreator Innowacji

indywidualna, grupowa

Organizacja Innowacyjna

grupowa

Kreator Kompetencji Zawodowych

indywidualna, grupowa

Kreator Kompetencji Społecznych

indywidualna, grupowa

Partner Przyjazny Edukacji

indywidualna, grupowa

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego

indywidualna

Mistrz Pedagogii

indywidualna

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych

indywidualna, grupowa

Promotor Rozwoju Edukacji

indywidualna, grupowa

Multiinnowator

indywidualna, grupowa

Twórczy Dyrektor Szkoły Zawodowej

indywidualna

Twórczy Dyrektor Szkoły Podstawowej

indywidualna

Afirmator Ruchu Innowacyjnego

indywidualna, grupowa

Innowacyjna Firma

grupowa

Innowacyjny Pracodawca

indywidualna

Homo Creator

indywidualna

Statuetka

Tytuł

Kategorie

Skrzydła Wyobraźni

indywidualna, grupowa


Lista przyznanych certyfikatów w roku szkolnym 2016/2017:

TALENT UCZNIOWSKI

1. Tymon Kozanecki, Społeczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

2. Jacek Lichwała, Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

3. Stanisław Polit, Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi

4. Krzysztof Marek Haładyn, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi

5. Karol Sobański, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

6. Michał Gaszewski, Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi

7. Julia Gruszczyńska, Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi

8. Piotr Juszczyk, Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi

9. Julia Lasiota, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej w Łodzi

10. Aleksandra Kaliszka, XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

11. Zofia Janiak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Łodzi

12. Damian Płucienniczak, I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu

NAUCZYCIEL INNOWATOR

1. Iwona Wojtacka, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi

2. Dr Katarzyna Rękawiecka, Publiczne Gimnazjum nr 17 w Łodzi

3. Anna Janik, Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi

4. Agnieszka Kapturowska, Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi

5. Agnieszka Kruszyńska, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi

6. Agnieszka Duda, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi

7. Jacek Malinowski, XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

8. Elżbieta Jurek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi

9. Beata Rubinkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi

10. Aleksandra Kędra, I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku

 

MÓJ MISTRZ

1. Bożena Tomasik, Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi

2. Radosław Wasiak, Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi

3. Kamila Krzysiak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi

4. Michał Ziemniak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi

5. Agnieszka Matusiak, Technikum nr 19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

6. Alicja Leżańska-Ohryzko, Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi

7. Urszula Orlik-Szcześniak, Szkoła Podstawowa w Koźlu

8. Agata Pietrzak, Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi

9. Ewa Błasiak, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

10. Stanisław Iglikowski, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

 

KREATOR INNOWACJI

1. Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi

2. Dr Agnieszka Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

3. Dr hab. Przemysław Grzybowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

4. Piotr Marcińczyk, Politechnika Łódzka

5. Anna Jędrych, Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi

6. Hanna Gosa, Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi

7. Grażyna Małachowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi

8. Agnieszka Kucharska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi

9. Alicja Petrykiewicz, VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

10. Izabela Stasiak, VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

1. Magdalena Drab, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

2. Ewa Baczewska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

3. Piotr Ogiejko, Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

4. Iwona Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

5. Marek Machnik, wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

6. Irena Maszke, dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi

7. Piotr Stasiak, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

8. Ryszard Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

9. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi

 

KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

1.Błażej Bednarski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

2. Agnieszka Sylwia Pisula, Specjalna Szkoła Podstawowa nr 128 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi

3. Hanna Majkowska-Pilarz, Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi

4. Agata Kupracz, „Gazeta Wyborcza”

5. Elżbieta Grzeszczuk-Chętko, Telewizja TOYA

6. Zofia Grudzińska, Ruch Społeczny „Obywatele dla Edukacji”

7. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

9. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

10. Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi

 

LIDER W EDUKACJI

1. Paweł Serafiński, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

2. Aneta Cieślak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi

3. Wioletta Szwebs, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi

4. Ilona Bulska, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi

5. Paweł Kowalczyk, Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi

6. Joanna Krzemińska, Szkoły MIKRON w Łodzi

7. Marek Filipczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

8. Halina Włodarczyk, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

9. Maria Jolanta Chojnacka, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi

10. Beata Zawlik-Piasny, Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

11.Dariusz Chętkowski, XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

12.Lidia Aparta, Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi

 

ZŁOTY CERTYFIKAT TWÓRCZEGO DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ

1. Joanna Kośka, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

2. Andrzej Żelasko, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

3. Henryka Michalska, dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

4. Józef Kolat, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

5. Małgorzata Gosławska, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

 

PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI

1. Ewa Zdziemborska-Jatczak, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

2. Izabela Rosiak, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

3. Ryszard Mirys, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

4. Krzysztof Muszyński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

5. Artur Jabłoński, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi

6. Izabela Łyszkiewicz, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi

7. Anna Sierba, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

8. Małgorzata Krukowska, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

9. Dorota Andrzejewska, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

10. Iwona Kowalczyk, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

11. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

12. Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN

 

PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI

1. JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

2. ALEX Paweł Leńczuk

3. Joanna Żarnoch-Chudzińska, redaktor naczelna „Gazety Wyborczej” w Łodzi

4. Barbara Kurowska, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi

5. Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

6. Tadeusz Kaczor, Honorowy Konsul Generalny Węgier

7. Podinspektor Piotr Bocheński, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

8. Karolina Stogidis, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

 

INNOWACYJNA FIRMA

1. Zakłady Mięsne PAMSO S. A. w Pabianicach

2. Festo Sp. z o.o.

3. Muzeum Miasta Łodzi

4. Microsoft Sp. z o.o. Polska

5. Procter & Gamble Polska Sp. z o.o.

6. EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi

7. MECHATRONIK Artur Grochowski

8. Urząd Statystyczny w Łodzi

9. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

10. Instytut Nowych Technologii

11. Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat

12. ELPRO

13.Agraf Sp. z o.o.

 

ORGANIZACJA INNOWACYJNA

1. Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi

2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi

3. Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi

4. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi

5. Szkoła Podstawowa nr 174 im Jana Machulskiego w Łodzi

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr. Henryka Jordana „Jordanówka” w Łodzi

8. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi

9. Szkoła Podstawowa nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi

 

LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

1.Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

2. Publiczne Gimnazjum nr 6 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łodzi

3. Publiczne Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

4. XVIII Liceum  Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi

5. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi

6. Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi

 

MISTRZ PEDAGOGII

1. Prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2. Prof. UŁ dr hab. Alina Wróbel, Uniwersytet Łódzki

3. Dr Katarzyna Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

4. Prof. UŁ dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

5. Magdalena Datta, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

 

AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

1. Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka

2. Prof. zw. dr hab. Ireneusz Zbiciński, prorektor Politechniki Łódzkiej

3. Dr inż. Aleksander Pyć, Doktor Honoris Causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego

4. Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, Politechnika Łódzka

5. Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku

6. Dr Zuzanna Jeziorska, prezes Stowarzyszenia Profilaktyczno-Wychowawczego FENIX

7. Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi

8. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

 

AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO

1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

2. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Łodzi

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

4. Międzynarodowe Targi Łódzkie

5. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

6. Telewizja TOYA Sp. z o.o.

7. Związek Rzemiosła Polskiego

8. Learnetic S.A.

9. Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Łodzi

10. Halina Drachal, „Głos Nauczycielski”

11.Witold Salański, „Głos Nauczycielski”

 

HOMO CREATOR

1. Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dhc

2. Prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak

3. Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

4. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

5. Prof. dr hab. Stanisław Dylak

6. Dr inż. Witold Morawski

7. Marcel Szytenchelm

8. Andrzej Moszura

9. Małgorzata Pomianowska

10. Krzysztof Cwynar

11. Paweł Patora

12. Prof. dr hab. Stanisław Popek

13. Bartosz Rzętkiewicz

14. Artur Grochowski

 

SKRZYDŁA WYOBRAŹNI

1. Prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

2. Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku

3. Tomasz Knapik, polski lektor filmowy, radiowy i telewizyjny

4. Politechnika Łódzka

5. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi