KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW GALI

Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW GALI

XXXIII PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO

W EDUKACJI

 1. Organizatorem Gali jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, z siedzibą w Łodzi 90-142, przy ul. Kopcińskiego 29, reprezentowanym przez Dyrektora Jana Moosa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dnia 19 września 2016 r. (Zrządzenie Nr 9448 /VII/16 Prezydenta miasta Łodzi w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź).
 2. Uczestnikiem Gali jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Gali (dalej: Uczestnik).
 3. Przebieg Gali, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Gali za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilu społecznościowym Facebook, na stronach internetowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej), rozpowszechnianych w związku z organizacją Gali lub dotyczącą jej działalności informacyjnej oraz promocyjnej.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
  a) Administratorem danych osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, z siedzibą w Łodzi 90-142, przy ul. Kopcińskiego 29, reprezentowanym przez Dyrektora Jana Moosa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dnia 19 września 2016 r. (Zrządzenie Nr 9448 /VII/16 Prezydenta miasta Łodzi w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź); 42 678-33-78; e-mail: wcdnikp@wckp.lodz.pl
  b) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@lcdnikp.elodz.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  c) Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 5.
  d) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
  e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  - sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  - ograniczenia przetwarzania, na postawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  - przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
  - wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
  Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
  f) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
  g) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  - zanim złożycie Państwo skargę złóżcie sprzeciw;
  - jeżeli Administrator Danych Osobowych nie wie, że nie chcecie Państwo przetwarzania Waszych danych osobowych, Prezes UODO może nie móc spełnić żądania. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w Gali.
  i) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.