XXXIII PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

– TYTUŁY I CERTYFIKATY

Kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przyznaje w tym roku honorowe tytuły i certyfikaty następujących kategoriach: Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Organizacja Innowacyjna, Organizator Procesów Innowacyjnych, Kreator Innowacji, Złoty Certyfikat „Kreator Innowacji”, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Lider w Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjny Pracodawca, Multiinnowator, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Promotor Rozwoju Edukacji, Mistrz Pedagogii, Złoty Certyfikat „Mistrz Pedagogii”, Homo Creator, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Skrzydła Wyobraźni.

W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania.

Talent Uczniowski to tytuł, którym honorowani są entuzjaści uczenia się, odkrywcy wiedzy i umiejętności, młodzi ludzie znajdujący radość w tym, że mogą rozwijać swój potencjał, a także dzielić się z innymi efektami swoich osiągnięć.

Nauczyciel Innowator to tytuł przysługujący pedagogom i dydaktykom, dla których największym przekleństwem edukacji jest zastój, największym błogosławieństwem zaś – zmiana. Niekoniecznie rewolucyjna, także prowadząca ewolucyjnie do przekształcenia skostniałego systemu nauczania w otwarty, konstruktywistyczny system uczenia się.

Mój Mistrz jest nauczycielem o niebagatelnym dorobku i niepodważalnym autorytecie. Empatyczny i godny zaufania, znajduje najwyższą satysfakcję w pracy na rzecz innych i pobudza ich własnym przykładem do samodoskonalenia się.

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego przoduje w zakresie edukacji przedzawodowej, traktowanej jako drogowskaz dla poszukujących ścieżki kariery. Niezwykle istotny element jego działalności stanowi ponadto diagnozowanie możliwości i uzdolnień w taki sposób, aby uczący się sam je w sobie odkrywał, a także wszechstronne informowanie go o aktualnej i perspektywicznej strukturze rynku pracy.

Organizacja Innowacyjna to tytuł przyznawany przez kapitułę Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji wybranym placówkom oświatowym. Najważniejsza jest tu otwartość systemu działania, gotowość do rozwiązywania problemów pedagogicznych w niekonwencjonalny sposób oraz przełamywania barier, na przykład środowiskowych czy zdrowotnych.

Organizator Procesów Innowacyjnych stawia sobie za nadrzędny cel tworzenie warunków do myślenia proinnowacyjnego, kreowania innowacji, wprowadzania ich w życie i sukcesywnego weryfikowania niesionych przez nie efektów. Istotna jest tutaj dbałość o funkcjonowanie odpowiednich struktur i instrumentów, a także umiejętność tworzenia i podtrzymywania sprzyjającej innowacjom atmosfery.

Kreatorem Innowacji może być indywidualność – nauczyciel, dyrektor placówki oświatowej, naukowiec, student, a także zbiorowość współdziałająca w strukturze instytucji edukacyjnej. Ważne jest tutaj nastawienie na modyfikację zastanego systemu, będące zarazem imperatywem do społecznego działania.

Złoty Certyfikat „Kreator Innowacji” kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji przyznaje osobom i instytucjom uhonorowanym już wcześniej tytułem Kreatora Innowacji i trwale spełniającym jego kryteria.

Kreator Kompetencji Zawodowych to osoba lub instytucja, która ze szczególną troską - ale również ze stałą gotowością do wprowadzania zmian skorelowanych z przekształceniami rynku pracy – przygotowuje uczących się do uzyskania profesjonalnych kompetencji.

Kreator Kompetencji Społecznych nade wszystko zabiega o to, aby wyposażyć jednostkę w instrumenty ułatwiające odnalezienie się w grupie i uplasowanie się na satysfakcjonującej pozycji w jej strukturze. Może być nim szkoła, pozaszkolna placówka oświatowa, organizacja społeczna, osoba indywidualna.

Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej premiuje dążenie do budowania szkoły proinnowacyjnej – przyjaznej, otwartej, twórczej, realizującej założenia edukacji konstruktywistycznej. Istotne jest tu także nakierowanie procesów zarządczych na tworzenie warunków do dialogowania w relacji nauczyciel – uczący się i wytwarzania wiedzy przez uczących się.

Złotym Certyfikatem Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej honorowani mogą być wyłącznie przedstawiciele ściśle określonego, ekskluzywnego grona edukacyjnej kadry kierowniczej. Tytuł ten poświadcza kreatywność w zarządzaniu placówką oświatową, ale także innowacyjność w podejściu do edukacji zawodowej jako takiej.

Lider w Edukacji to osobowość przodująca w środowisku edukacyjnym, z wszechstronnym dla niego pożytkiem. Stanowiąc dla innych wzór do naśladowania, oddziałuje na nich przykładem, a także bezpośrednim i pośrednim przekazem metodycznym i metodologicznym.

Partner Przyjazny Edukacji wszechstronnie wspiera ją w obszarze swojego pozaedukacyjnego działania. Oznacza to, że nie zamyka się w ramach wąskiego praktycyzmu, lecz dostrzega szerszy kontekst i głębsze źródła wszelkich zjawisk społecznych, mających edukacyjne konotacje.

Innowacyjny Pracodawca przełamuje bariery, wykracza poza schematy, wprowadza i wykorzystuje nowe technologie lub metody organizacji pracy i zasady działania. W związku z tym otwiera przed edukacją nowe perspektywy i mobilizuje ją do twórczego towarzyszenia temu modernizacyjnemu procesowi.

Multiinnowator kreuje i promuje procesy innowacyjne wielopłaszczyznowo i wielowymiarowo. W każdym zakresie swojego działania wyróżnia się niekonwencjonalnym myśleniem i prekursorskim nastawieniem. Dąży generalnie do reorganizacji i modernizacji zastanych struktur, w sposób korzystny dla ich funkcjonalności i efektywności.

Afirmator Ruchu Innowacyjnego nie tylko podziwia go, ale i efektywnie wspiera, niekoniecznie z pobudek praktycznych, ze względu na własne związki edukacją. Chodzi tu raczej o afirmację samej idei nowatorstwa edukacyjnego, uznawanej za godną najwyższego szacunku i priorytetowego traktowania.

Promotor Rozwoju Edukacji to tytuł dla planujących perspektywicznie i działających prospektywnie, odważnie i twórczo nakierowanych na przyszłość. Istotnym elementem, obok własnych osiągnięć, jest tutaj umiejętność mobilizowania całego środowiska czy szerszej społeczności, nawet w skali regionalnej lub ogólnokrajowej.

Mistrz Pedagogii to w swojej dyscyplinie autorytet najwyższej miary. Poprzez grono uczniów i wychowanków tworzy mentalną strukturę społeczną - szkołą myślenia, sukcesywnie rozszerzającą swój zasięg i wchodzącą w harmonijne bądź dysharmonijne interakcje z analogicznymi strukturami, by dialektycznie współtworzyć w ten sposób uniwersalny dyskurs pedagogiczny.

Złoty Certyfikat „Mistrz Pedagogii” kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji przyznaje osobowościom uhonorowanym już wcześniej tytułem Mistrza Pedagogii, aby szczególne podkreślić wagę i trwałość ich dorobku.

Homo Creator jest tytułem przyznawanym ludziom twórczym w różnych dziedzinach: od nauki i techniki, poprzez biznes i media, po muzykę i teatr. Ponadto zaś – twórczym w długofalowym efektywnym współdziałaniu z placówkami edukacyjnymi. Tytuł ten zatem honoruje również kreatywność we wspólnocie, gdzie bywa o nią nawet trudniej niż w indywidualnym procesie twórczym.

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych jest orędownikiem edukacyjnych nowości. Nie znaczy to, że podchodzi do nich bezkrytycznie, przeciwnie - poddaje je różnorakim testom. Dlatego akceptacja z jego strony jest dla tych nowości najlepszym certyfikatem, a dla całego środowiska jednoznacznym sygnałem, że warto je spożytkować we własnych działaniach edukacyjnych.

Skrzydła Wyobraźni to statuetka, którą honorowani są wizjonerzy. Za odwagę w patrzeniu w przyszłość oraz rozmach w aktualnym działaniu, a także przekraczający ramy środowiskowe autorytet i osobistą charyzmę, a w przypadku podmiotów zbiorowych - markę i renomę.

opr. Tomasz Misiak

 

Tytuły i certyfikaty przyznawane w roku szkolnym 2018/2019

Tytuł

Kategorie

Talent Uczniowski

indywidualna

Mój Mistrz

indywidualna

Nauczyciel Innowator

indywidualna

Lider w Edukacji

indywidualna, grupowa

Kreator Innowacji

indywidualna, grupowa

Organizacja Innowacyjna

grupowa

Kreator Kompetencji Zawodowych

indywidualna, grupowa

Kreator Kompetencji Społecznych

indywidualna, grupowa

Partner Przyjazny Edukacji

indywidualna, grupowa

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego

indywidualna

Mistrz Pedagogii

indywidualna

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych

indywidualna, grupowa

Promotor Rozwoju Edukacji

indywidualna, grupowa

Multiinnowator

indywidualna, grupowa

Twórczy Dyrektor Szkoły Zawodowej

indywidualna

Twórczy Dyrektor Szkoły Podstawowej

indywidualna

Afirmator Ruchu Innowacyjnego

indywidualna, grupowa

Innowacyjna Firma

grupowa

Innowacyjny Pracodawca

indywidualna

Homo Creator

indywidualna

Statuetka

Tytuł

Kategorie

Skrzydła Wyobraźni

indywidualna, grupowa


Lista przyznanych certyfikatów w roku szkolnym 2018/2019:

 

Talent Uczniowski:

1.      Monika Rybak, Gimnazjum nr 7 i Państwowa Szkoła Muzyczna w Tomaszowie Mazowieckim

2.       Julia Angiel, XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

3.      Antoni Przymus, XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

4.      Zuzanna Zientara, Szkoła Podstawowa nr 198 w Łodzi

5.      Piotr Kietliński, I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

6.      Michał Lipiec, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

7.      Patryk Romański, Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi

8.      Oskar Pietrzko, Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi

9.      Lena Łoginowicz, Społeczne Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

10.  Patryk Trzeciak, Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi

11.  Aleksandra Czapnik, Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi

12.  Gaja Wilewska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

13.  Natalia Anna Kowalska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

14.  Dawid Kasprzak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

15.  Alicja Julia Nowak, Technikum nr 19 w Łodzi

16.  Natalia Augustyniak, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi

17.  Zofia Wara-Wąsowska, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi

18.  Kasper Górczak, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi

19.  Oliwier Woźnicki, Szkoła Podstawowa nr 125 w Łodzi

20.  Martyna Pawlicka, Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi

 

Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski”:

1.      Stanisław Polit, Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi

2.      Witold Kardas, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

3.      Jarosław Brodecki, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

 

Nauczyciel Innowator:

1.      Katarzyna Stawiarz-Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi

2.      Anna Grabska, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

3.      Zofia Wrześniewska, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

4.      Michał Lotka, Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi

5.      Laura Jabłońska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi

6.      Witold Kapral, Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi

7.      Katarzyna Sendal, Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi

8.      Bożena Papiernik, Publiczne Gimnazjum nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi

9.      Piotr Pawlak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu

10.  Elżbieta Brodowicz, Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi

11.  Radosław Małolepszy, Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi

12.  Małgorzata Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

13.  Hanna Kaźmierczak, wicedyrektor XXXII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

14.  Małgorzata Lesisz, Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi

15.  Julita Szadkowska, Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi

16.  Mirosława Walczak, Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi

 

Partner Przyjazny Edukacji:

1.      Schindler Polska Sp. z o.o.

2.      Marek Kostrzewski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

3.      Grażyna Bąkiewicz, autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych

4.      BioMatGel Sp. z o.o.

5.      st. aspirant Marzanna Boratyńska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

6.      Mateusz Szewc, Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

7.      Agnieszka Zdyb, Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

8.      Agata Kapica, Microsoft Polska Sp. z o.o.

9.      Marcin Lipiec, ekspert ds. promocji kształcenia zawodowego

10.  Transgourmet Polska Sp. z o.o. Selgros Cash and Carry Łódź

 

Organizator Procesów Innowacyjnych:

1.       Wioletta Szwebs, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi

2.       Kamila Lutek-Urbaniak, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

3.       Ewa Zdziemborska-Jatczak, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

4.       Ewa Anna Baczewska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

5.       Halina Włodarczyk, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

6.       Paweł Syrek, Coats Polska Sp. z o.o.

7.       Veolia Energia Łódź S.A.

8.       Isa-Serwis Mariusz Łodkowski

9.       ABB Sp. z o.o.

10.   BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

11.   Zdzisław Szczech, ekspert kształcenia praktycznego

12.   Agnieszka Ciszewska, Instytut Nowych Technologii

13.   Vision Distribution

14.   Teresa Bednarowicz, ekspert edukacji humanistycznej

 

Organizacja Innowacyjna:

 

1.                 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi

2.                 Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

3.                 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego

4.                 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

5.                 Fundacja Innopolis

6.                 Instytut Nowych Technologii

7.                 Instytut Energetyki Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi

8.                 „Matek” Firma Produkcyjno-Handlowa Piotr Matuszewski

 

Innowacyjny Pracodawca:

1.                 Hotel Vienna House Andel′s Łódź

2.                 OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp.j.

3.                 GLOBCOLOR Sp. z o.o. Sp. k.

4.                 Marian Ignasiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

5.                 Lumileds Poland S.A.

 

Kreator Kompetencji Zawodowych:

1.                 Ryszard Kaźmierczak, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

2.                 Urszula Kaczorkiewicz, ekspert kształcenia zawodowego

3.                 Marta Chamernik, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

4.                 Elżbieta Kuskowska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi

5.                 Jan Bołtuć, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

 

Kreator Kompetencji Społecznych:

1.                 Marzena Dębczak, Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum OO. Bernardynów w Łodzi

2.                 Tomasz Maciaszczyk, Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

3.                 Agnieszka Stelmasiak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

4.                 Mariola Torańska, Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

5.                 Małgorzata Goździecka, XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

6.                 Dorota Białkowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

7.                 Monika Stępniak-Jankowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

8.                 Jadwiga Wysocka, Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

9.                 Katarzyna Furmańczyk, Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

10.             Dominika Jałbrzykowska-Frączyk, Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi

11.             Katarzyna Stroynowska-Kowalska, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

12.             Elżbieta Budka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

13.             Stowarzyszenie Studio Integracji

14.             Uniwersytet Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim

15.             Sąd Okręgowy w Łodzi

 

Złoty Certyfikat “Kreator Kompetencji Społecznych”:

1.                 Marcel Szytenchelm, dyrektor artystyczny Studia Teatralnego „Słup”

2.                 Dariusz Chętkowski, XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, felietonista Głosu Nauczycielskiego

3.                 Aleksandra Pucułek, Gazeta Wyborcza Łódź

4.                 Tomasz Bilicki, prezes zarządu Fundacji Innopolis

5.                 Telewizja TOYA Sp. z o.o.

 

Kreator Innowacji:

1.                 Joanna Barbara Szulc, Przedszkole Miejskie nr 228 w Łodzi

2.                 Berenika Biały, Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi

3.                 Jacek Jędrzejczak, Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi

4.                 Aleksandra Buzar, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

5.                 Ewa Marczewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

6.                 Anna Wróblewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi

7.                 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

8.                 dr Joanna Leek, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

9.                 dr Marcin Rojek, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

10.             Karol Sobański, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego

11.             Damian Mikołajczyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

12.             Bionanopark Sp. z o.o.

13.             Vulcan Sp. z o.o.

 

Złoty Certyfikat “Kreator Innowacji”:

1.                 Piotr Marcińczyk, TomTom International BV

2.                 dr hab. Urszula Jeruszka, prof. nadzw. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

3.                 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

4.                 Politechnika Łódzka

5.                 Abplanalp Sp. z o.o.

6.                 Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce

7.                 FESTO Sp. z o.o.

8.                 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

9.                 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

10.             „Mechatronik” Artur Grochowski

11.             Zakłady Mięsne PAMSO S.A.

12.             Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

13.             Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

 

Lider w Edukacji:

1.                 Sławomir Stępień, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

2.                 Agnieszka Jańska-Tyluś, Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi

3.                 Lidia Śliwińska, Pałac Młodzieży w Łodzi

4.                 Jacek Piotr Klesyk, prezes Chicago Organ Music Club w Kielcach

5.                 Anna Traczyk, XXIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

6.                 Ewa Kraska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi

7.                 Agata Kucharczyk, Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi

8.                 Bogumiła Łobodzińska, Publiczne Gimnazjum nr 17 w Łodzi

9.                 Magdalena Makara, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

10.             Bartosz Rzętkiewicz, wiceprezes Strefy Edukacji ŁSSE

11.             Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi

12.             Arkadiusz Kędzierski, dyrektor Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego:

1.                 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi

2.                 Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi

3.                 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi

4.                 Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi

 

Promotor Rozwoju Edukacji:

1.                 Elżbieta Jurek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi

2.                 Joanna Kośka, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

3.                 Andrzej Żelasko, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

4.                 Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

5.                 Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

6.                 Kamila Niewiadomska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

7.                 Anna Sierba, wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

8.                 Joanna Świątek, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 151 w Łodzi

9.                 Elżbieta Grochal, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

10.             Sławomir Kabza, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Łodzi

11.             Zbigniew Gwadera, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

12.             Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan

13.             dr Leszek Kuras, ekspert ds. edukacji zawodowej

14.             Polska Izba Firm Szkoleniowych

15.             Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

16.             Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego:

1.                 dr Małgorzata Kosiorek, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

2.                 Magdalena Raczko, Polkomtel Sp. z o.o.

3.                 Krzysztof Durnaś, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi

4.                 Katarzyna Józefczyk, XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

5.                 Tomasz P. Kozera, dyrektor Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej

6.                 Aneta Jamiałkowska-Pabian, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

7.                 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Multiinnowator:

1.                 Paweł Miszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi

2.                 Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu

3.                 Joanna Krzemińska, Szkoły Prywatne MIKRON w Łodzi

 

Homo Creator:

1.                 Wiesława Sobczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi

2.                 Waldemar Zawodziński, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

3.                 Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi

4.                 Władysław Skwarka, dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5.                 Emilia Maciejewska, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej

6.                 Bogusław Hubert, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi

7.                 Urszula Blicharz, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej

8.                 Jarosław Durszewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dusocinie

 

Mistrz Pedagogii:

1.                 dr hab. Magda Karkowska, prof. nadzw. UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

2.                 Izabela Podsiadło-Dacewicz, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych:

1.                 Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi

2.                 dr hab. inż. Jacek Kucharski, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

3.                 Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

4.                 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

5.                 Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

6.                 Nowa Szkoła Sp. z o.o.

 

Szkoła w Chmurze:

1.                 Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi

2.                 Przedszkole Miejskie nr 149 w Łodzi

3.                 Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi

4.                 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala w Łodzi

5.                 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi

6.                 Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

7.                 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

8.                 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

9.                 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi

10.             Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi

11.             Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

 

Skrzydła Wyobraźni:

 

1.                 prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Uniwersytetu Gdańskiego

2.                 prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura, Klinika Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

3.                 Barbara Kurowska, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi

4.                 dr Antoni Szram, historyk sztuki, konserwator zabytków, inicjator powołania Muzeum Historii Miasta Łodzi i Muzeum Kinematografii

5.                 Krzysztof Sadowski, pianista, organista, kompozytor jazzowy

 

Opracował Tomasz Misiak