30. Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

 

W Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi 14 czerwca 2016 roku na jubileuszowym, 30. Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, zorganizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi i partnerami, spotkali się wybitni pedagodzy, twórcy pedagogiki pracy, których dorobek naukowy ma wymiar światowy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele prezentujący wysoki poziom refleksji pedagogicznej oraz wyróżniający się efektywnością działań zawodowych, utalentowani uczniowie, a także dyrektorzy i prezesi wielu firm przemysłowych i usługowych, pracownicy naukowi uczelni, dziennikarze zajmujący się problematyką edukacji. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca. Jest to uroczystość szczególnie ważna dla środowiska oświatowego. Potwierdza bowiem, że kreatywni dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, sojusznicy „szkoły” i ich działania są doceniane, a tym samym promuje wartościowe rozwiązania edukacyjne i przyczynia się do tworzenia dobrego klimatu dla wdrażania zmian w procesie uczenia się i uczenia się przez całe życie.

 

Uroczystość ta stwarza znakomitą sposobność do integracji łódzkiego środowiska edukacyjnego, jak również odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu sprzyjającego klimatu współpracy instytucji oświatowych, samorządowych, pracodawców i lokalnych mediów w celu stałego podnoszenia poziomu jakości pracy nauczycieli oraz wypracowania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie efektywności szkolnictwa na różnych jego poziomach. (Cytat z pisma Jolanty Chełmińskiej do Janusza Moosa, rok 2015)

 

Rangę tej uroczystości podnoszą udzielone patronaty honorowe i medialne.

Podsumowanie objęli swoim patronatem: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Uroczystą galę Podsumowania patronatami medialnymi objęli: TVP Łódź, TV TOYA, Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, Głos Nauczycielski, Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

 

Partnerami uroczystości byli: Urząd Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Agraf, B/S/H, ElproAV, Festo, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Instytut Nowych Technologii, Learnetic, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Mechatronik Artur Grochowski, Microsoft, Mitsubishi Elektric, MPK Łódź, Pamso, P&G Gillette, Public Consulting Group, SAN Łódź, Uniwersytet Łódzki, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Kleszczowie.

 

To szczególne spotkanie uświetnili swoją obecnością m.in.: Anna Całus-Zawistowska - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN, Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, Jolanta Chełmińska – doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Jerzy Posmyk były Łódzki Kurator Oświaty, Jerzy Jurek - dyrektor WE UMŁ, Małgorzata Brzezińska – konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Łodzi, Dorota Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Danuta Zakrzewska - dyrektor OKE, Bożena Ziemniewicz – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Anna Rabiega – wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Sylwester Pawłowski - przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miejskiej w Łodzi, Małgorzata Bartosiak i Marcin Zalewski – wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka – radna Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi. W Podsumowaniu uczestniczyli także inni znamienici goście reprezentujący władze samorządowe, związki zawodowe, pracodawców, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, organizacje, urzędy i stowarzyszenia, szkoły i placówki oświatowe, lokalne i ogólnopolskie media.

 

30. PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI otworzył Janusz Moos dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Powitał on wszystkich obecnych, a następnie dokonał omówienia wybranych działań w roku szkolnym 2015/2016, które mają ważne znaczenie dla ruchu innowacyjnego. Zaprezentowane zostały dokonania edukacyjne i innowacje pedagogiczne wdrażane w szkołach i placówkach oświatowych Łodzi i województwa łódzkiego, w tym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczestnicy poznali również najbardziej kreatywne podmioty gospodarcze i instytucje wspierające edukację.


          Janusz Moos

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

             i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Opracowanie:                                                                     

Grażyna Adamiec